Expertgroep

Adlasz

Een door de wol geverfde expertgroep ziet toe op het verloop van de pilots. Alle projecten worden uitgevoerd binnen de (mede door de expertgroep) vastgestelde theoretische kaders. De expertgroep bewaakt dat alle relevante aspecten in voldoende mate aan bod komen, tegen de achtergrond van een gefundeerd theoretisch kader. Er zijn handvaten voor (ook actieve) bijsturing, monitoring en de eindevaluatie. De expertgroep is multidisciplinair samengesteld. Hier vind je de namen en achtergronden van de leden.

Mart Toet
Mart is voormalig hoofd Toezicht Abw van het Ministerie SoZaWe. Daarna was hij tien jaar algemeen directeur van de dienst SoZaWe van de gemeente Rotterdam en bovendien lid van Divosa. Mart heeft een bewezen staat van dienst in het sociaal domein en is daarin op onderdelen nog steeds actief. Mart richt zich voornamelijk op de mensontwikkelkant van de pilots.
 
Theo van Kroonenburg
Theo was voorheen directeur bij de Atlantgroep te Helmond. Dit SW-bedrijf is onder leiding van Theo al in 2002 begonnen met het naar buiten plaatsen van de SW-doelgroep. Momenteel is hij ad interim directeur van WSP Parkstad en geeft hij diverse cursussen gericht op de inclusieve arbeidsmarkt. Onder zijn leiding ontwikkelt WSP Parkstad nieuwe initiatieven voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Theo richt zich voornamelijk op het conceptueel kader van het nieuwe businessmodel.
 
Jeroen Flier
Jeroen is ‘Head of HR’ bij VDL. Jeroen is maatschappelijk bevlogen en verbaast zich erover dat gemeenten in zijn ogen zo weinig rekening houden met de belangen van werkgevers. Nog liever vandaag dan morgen zou hij met VDL een particulier Participatiebedrijf willen starten, maar de regels en omstandigheden houden het tegen. Binnen de pilots richt Jeroen zich voornamelijk op de belangen en mogelijkheden van de (grote) werkgevers.
 
Eveline Meister
Eveline is directeur van MKB Eindhoven. Zij vertegenwoordigt zodoende een grote groep werkgevers waar de doelgroep een plaats zou moeten kunnen krijgen. Zij kan aangeven waar werkgevers in voornamelijk het midden- en kleinbedrijf behoefte aan hebben.
 
Marleen Janssen-Groesbeek
Marleen is lector Sustainable Finance and Accounting op Avans Hogeschool en neemt vanuit die hoedanigheid deel in het Expertisecentrum Sustainable Business (ESB). Met duurzaamheid in ondernemen als missie, verricht het ESB praktijkgericht onderzoek. De onderzoekers creëren kennis, inzichten en producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk en het oplossen van maatschappelijke en economische problemen. Marleen richt zich voornamelijk op het theoretisch kader. Daarnaast begeleidt zij de studenten van Avans die worden ingezet op (deel)onderzoeksopdrachten.
 
Dominic Schrijer
Dominic is burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. Daarvoor was hij wethouder in de gemeente Rotterdam met onder andere het sociaal domein in zijn portefeuille. Dominic zorgt voor de bestuurlijke inbreng. Daarbij komen vragen aan de orde als hoe kijken bestuurders van zowel gemeenten als SW-bedrijven tegen dit vraagstuk aan? Wat is de impact voor die organisaties?
 
Roel Korsmit
Roel is mede-oprichter van Adlasz. Adlasz is de trekker van dit project en neemt als zodanig ook deel in de expertgroep. Roel heeft ruim 25 jaar ervaring als accountant én als adviseur van gemeenten, SW-bedrijven en zorginstellingen. Roel richt zich op de bedrijfsvoeringsaspecten, de verbindingen en de beheersing van de geld- en informatiestromen.