Nieuws

Participatiewet: met het juiste inzicht zeker succesvol!

2 maart 2021

In 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de wet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf de introductie is er veel kritiek geweest op de wet. Eind 2019 zette het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) de discussie over de wet op scherp met zijn evaluatierapport. Volgens het SCP is de wet te complex en niet effectief. Die conclusie leidde in de media tot de constatering dat ‘de Participatiewet faalt’.  

De Participatiewet heeft in de kern als doel om zo veel mogelijk mensen - ook degenen met verminderd arbeidsvermogen - te laten deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Daarnaast is het doel om de uitkeringsafhankelijkheid zo kort en beperkt mogelijk te houden. Is die gedachte dan zo raar? Is het niet uitvoerbaar? Of voeren gemeenten de wet simpelweg niet goed uit? Of ontbreekt het wellicht aan het juiste inzicht in de sturingsvariabelen? Dat laatste lijkt ons zeer zeker het geval. Het stuurt een stuk beter met het juiste inzicht. De juiste data kunnen daarbij helpen.
 
Een paar gewetensvragen. Heeft u bijvoorbeeld inzicht in:
de gemiddelde uitkeringsduur? 
de inkomsten uit arbeid van het uitkeringenbestand? 
de gemiddeld te realiseren loonwaarde? 
de uitstroomsnelheid na toekenning van een uitkering? 
de samenstelling van het uitkeringenbestand in termen van potenties en competenties? 
 
En als die informatie beschikbaar is, is dan duidelijk of de juiste middelen zijn ingezet? Worden alle reintegratiemiddelen ingezet op de doelgroep die ook op eigen kracht kan uitstromen, of juist op de groepen die extra steun ook echt nodig hebben? Met de komst van de Participatiewet zijn de Wsw en de Wajong (althans voor degenen met arbeidsvermogen) gesloten. Dat betekent dat vanaf dat moment duidelijk werd dat de samenstelling van de doelgroep zou gaan veranderen. Is daar in voldoende mate op ingespeeld?
 
Als we met die (financiële) sturingsogen naar de Participatiewet kijken, dan zouden we de integrale doel-groep van de Participatiewet (inclusief de Wsw) grofweg als volgt kunnen indelen:
 
Een paar tips: 
Indien mensen op eigen kracht zouden moeten kunnen uitstromen, stimuleer dit dan als zodanig en zet er verder geen    middelen op in. 
Indien mensen ontwikkelbaar zijn naar regulier werk, zet daar de traditionele re-integratie in-strumenten op in. 
Indien sprake is van verminderd arbeidsvermogen, zet dan het instrument loonkostensubsidie in eventueel aangevuld met een vergoeding voor begeleiding. 
Degenen die (nog) niet inzetbaar zijn op werk, kunnen maatschappelijk actief gehouden worden. Zorg dat deze doelgroep zo klein mogelijk blijft en bewaak de kansen voor het toeleiden naar werk.
 
Belangrijk is dat de doelgroep in beeld blijft en dat de maatregelen ook effectief zijn. Regel daartoe de registratiesystemen adequaat in. Feitelijk geldt het ‘in – door – uitstroomprincipe’ zoals onderstaand is uitgebeeld ook bij de Participatiewet.
Nu wordt het steeds stuurbaarder. De Toegang indiceert onafhankelijk en met de nodige arbeidsdeskun-digheid en plaatst de uitkeringsgerechtigde ‘op de ladder’. Arbeidsontwikkeling leidt op en werkgevers-dienstverlening zorgt voor voldoende plaatsingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Simpel toch?
 
Het principe is feitelijk net zo simpel als het lijkt, althans met de juiste data. Dat begint met het vooraf definiëren van doelstellingen, vervolgens het – ook financieel – stuurbaar maken van de maatregelen en het werken met scenario’s. Utopie? Wat ons betreft niet! Adlasz heeft hiertoe een webbased toepassing ontworpen: het SZ Kompas. Hiermee kunnen de beleidsdoelen financieel vertaald worden. Het enige wat u als gemeente hoeft te doen is de uitkeringsadministratie zodanig inrichten dat de feitelijkheid tegen het gekozen scenario afgezet kan worden. Wijkt het af? Analyseer de resultaten en stuur bij, hetzij via een budgetaanpassing, hetzij beleidsmatig, hetzij in de uitvoering. Feitelijk wordt de driehoek ‘beleid – uitvoering – financiën’ expliciet inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt niet op individueel niveau gestuurd, maar juist vanuit de eigen geordende data. Vanuit die data kan gemonitord worden of elk van de partijen in de keten de afgesproken prestaties haalt. 
 
Meer weten? 
Neem dan contact op met Nazima Abdoelkadir.
 
E: nazima.abdoelkadir@adlasz.nl
M: +31 6 2305 0976

We delen graag meer met u

12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer