WAT WE DOEN

Samenwerking en een frisse blik doen wonderen

Adlasz is een bedrijf dat zich richt op het lokaal bestuur en het sociaal domein. Professionals die zich bezig houden met strategisch advies. Vakmensen wanneer het gaat om interim management. Innovators die bezig zijn de ontwikkeling van de tools van morgen. Wij geloven in heldere, gestructureerde en innovatieve oplossingen voor onze klanten. We maken complexe zaken begrijpelijk. We zetten in op samenwerken; zowel intern als met onze klanten en partners.
 

WAT WE DOEN

Ruime ervaring en pioniersmentaliteit

De markt van het lokaal bestuur en de sociale zekerheid heeft geen geheimen voor ons. We zijn daarin al vele jaren succesvol aan de slag. De specialisten van Adlasz zijn kind aan huis bij gemeenten, sw-bedrijven, veiligheidsregio’s, politiekorpsen, woningcorporaties en andere organisaties in het publieke domein. Ook in de zorg en in het onderwijs zijn we in toenemende mate actief.

We koppelen onze ruime ervaring aan een pioniersmentaliteit en een innovatieve aanpak. Onze toegevoegde waarde ligt in het bieden van maatwerk in analyses, advisering, beleidsnotities, stroomlijning van bedrijfsprocessen, risicomanagement, audits en interim-management. Onze uitdaging is altijd het realiseren van uw doelstellingen en het bieden van structurele oplossingen voor uw knelpunten. We denken met u mee: een goede samenwerking is de belangrijkste basis voor een optimaal resultaat. Maar we kunnen ook – op respectvolle wijze – kritisch en confronterend uit de hoek komen. Want een frisse blik doet soms wonderen.

Meerwaarde door strategische samenwerking

De helft van het werk is vaak een goed netwerk. We hebben een aantal strategische samenwerkingsverbanden met betrouwbare partners, waarvan ook onze opdrachtgevers de vruchten kunnen plukken.

Checkpoint IC

Kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging zijn van toenemend belang, zowel in de gemeentelijke als in de zakelijke markt. Checkpoint IC is dé webbased applicatie die doeltreffende ondersteuning biedt bij het vaststellen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, financieel beheer en organisatorische prestaties, inclusief de rechtmatigheidsaspecten. Dankzij het gebruiksvriendelijke Checkpoint IC hebt u de governance-cyclus perfect in beeld. Adlasz is sinds 2014 mede-eigenaar van deze applicatie.

Bekijk site

The Cre8ion.Lab

The Cre8ion.Lab is één van onze partners in Checkpoint IC, de webbased applicatie die optimale kwaliteitscontrole biedt voor gemeentelijke en zakelijke markt. The Cre8ion.Lab is reclamebureau en digitaal bureau ineen. Bij de ontwikkeling van applicaties en websites verzorgen zij zowel de vormgeving en uitstraling als de achterliggende techniek. De samenwerking bevalt zo goed, dat zij nu ook onze website hebben ontwikkeld en gerealiseerd.

Bekijk site

Netwerk STOOM

Het Netwerk STOOM en Adlasz zijn de samenwerking aangegaan om overheidsorganisaties te helpen bij de kwaliteitsverbetering van hun bedrijfsvoering. Roel Korsmit, partner bij Adlasz: “vorig jaar hebben we met elkaar kennis gemaakt. Al snel bleek dat we op dezelfde lijn zitten als het gaat om kwaliteitsontwikkeling in gemeenten. We kunnen elkaar mooi aanvullen; het Netwerk STOOM heeft het gedachtengoed en wij hebben de mensen en middelen om de nieuwe cyclus aan te bieden in onze dienstverlening. Hieruit is een mooie samenwerking ontstaan”. 

Bekijk site
>

Inzicht in onze expertisegebieden

Adlasz is thuis in het publieke domein. Dankzij onze jarenlange ervaring spreken we de taal van gemeenten, organisaties en bedrijven. We hebben gevoel voor in- en externe verhoudingen en voor politieke krachtenvelden. We kunnen diplomatie bedrijven als het nodig is, maar ook lastige vragen stellen en snelheid verhogen als de situatie erom vraagt. Want de wereld verandert snel en vraagt om doeltreffende innovatie en samenwerking over traditionele grenzen heen.

Gemeentelijke overheden en samenwerkingsverbanden staan voor enorme vraagstukken. De drie decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet) zorgen voor een sterke toename van taken, werkzaamheden en (financiële) risico’s. In de nabije toekomst komen nóg meer taken uw kant op, denk alleen maar aan de impact van de Omgevingswet. En of het nog niet genoeg is: de maatschappelijke druk en de roep op transparantie neemt verder toe. Mede in dat licht zal het College in de toekomst (naar verwachting 2020) zelf een rechtmatigheidsverklaring moeten afgeven. Wellicht is dit een eerste stap in de richting van een verplicht en volledig ‘in control statement’.

Samenwerken

Werkelijke integratie van de uitvoering blijkt vaak moeilijk te realiseren en de beheersingsrisico’s nemen toe. Adlasz heeft een ruime ervaring met het verbinden van visie en praktijk. Samen met u werken we aan de vergroting van inzicht én perspectief inzake de vlekkeloze uitvoering op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en samenwerking. Ook bij andere ontwikkelingen – bijvoorbeeld op het gebied van grondexploitatie en de invoering van de vennootschapsbelasting (Vpb) – leveren wij een toegevoegde waarde. Dat doen we al dan niet samen met onze kennispartners.

Inzicht

Het lokaal bestuur krijgt een steeds prominentere rol in onze samenleving. Het juiste inzicht is daarbij onmisbaar: in de rolopvatting van de gemeente zelf; de verwachtingen van de samenwerkingspartners; de te realiseren doelstellingen en de daarbij behorende kansen en risico’s. Adlasz helpt u op alle niveaus. Van ondersteuning bij het formuleren van de doelstellingen met de gemeenteraad, tot aan de feitelijke bewaking van de operationele bedrijfsprocessen. Maar ook voor een gedegen verbindings-strategie met externe partners bent u bij ons aan het juiste adres.

Perspectief

Wij beschikken over een aantal (deels webbased) instrumenten, zoals risicoscans, stappenplannen, en rekentools, maar gaan altijd uit van de vraag en situatie van de opdrachtgever. Maatwerk dus! Natuurlijk hebben alle gemeenten vanuit het Rijk dezelfde opdracht meegekregen, maar tegelijkertijd is er veel ruimte voor lokaal beleid. Daarnaast hebt u als gemeente een groot aantal autonome taken. Uw organisatie is aan zet voor de richting en de kaders. Daarna komen vraagstukken als: wie voert welke taken uit; wat doen we zelf, hoe organiseren we dat en hoe bewaken we dat? Wij verkennen graag samen met u de mogelijkheden.

Onze diensten

 • Onderzoek en (strategisch) advies
 • Projectmanagement
 • Interim-management
 • Interne kwaliteitsbeheersing
Perspectief

De decentralisaties hebben als doelstelling invulling te geven aan de veranderende maatschappij: van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Wat betekent dit voor uw lokale doelstellingen voor het sociaal domein? En welke regierol past daarbij het beste? De nieuwe situatie vraagt om anders denken. Een andere kijk, een frisse blik. Onze aanpak biedt u het perspectief waarmee u heldere, gestructureerde en innovatieve oplossingen vindt.

Onze diensten

 • Naar een integrale Sociaal Domein
 • Onderzoek en (strategisch) advies
 • Projectmanagement
 • Interim-management
 • Interne kwaliteitsbeheersing

Decentralisatie van taken op het gebied van zorg, welzijn en participatie (oftewel het sociaal domein) heeft tot gevolg dat de samenwerking tussen gemeenten en (regionale) partners intensiveert. Bekende voorbeelden van die partners zijn: Woningcorporaties, samenwerkingsverbanden van werkgevers en werknemers, belangengroeperingen en re-integratiebedrijven. Maar zeer zeker ook zorgorganisaties (WMO, jeugdzorg) en onderwijsinstellingen (Participatiewet, jeugdzorg). Het aangaan van nieuwe partnerschappen gaat vaak niet vanzelf. Wilt u als zorg- of onderwijsorganisatie een partnerschap aangaan met een gemeente? Naast Lokaal Bestuur en Sociaal Domein is advisering over zulke samenwerkingsvormen één van de expertises van Adlasz. 

 

Samenwerken

Gelet op de actuele maatschappelijke uitdagingen is de noodzaak tot samenwerking in de publieke sector groter dan ooit. Acute vraagstukken op het gebied van de decentralisaties kunnen alleen worden opgelost als gemeenten, Woningcorporaties en organisaties in zorg en onderwijs elkaar weten te vinden. Om optimaal te profiteren van een goede samenwerking ondersteunt Adlasz u graag bij de opzet én inrichting van een goede verbindings-strategie. Daarbij houden wij rekening met de doelstellingen en ambitie, de visie en de belangen zowel van uzelf als van uw samenwerkingspartner. Bovendien stemmen we werkprocessen en financiële zaken optimaal op elkaar af. Op die manier creëren wij samen met u de juiste voorwaarden om de verschillende organisaties in het sociaal domein vanuit één perspectief te laten samenwerken.

Inzicht

Veranderingen in wet- en regelgeving vragen uw volle aandacht, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Hoe houdt u als zorg- of onderwijsinstelling uw bedrijfsvoering gezond in dynamische tijden? Hoe bepaalt u uw positie in de gehele keten? Om in control te komen en te blijven is inzicht nodig in de kwaliteit van uw organisatie. Ook is het cruciaal om de vinger aan de pols te houden van de dynamische omgeving waarin u zich bevindt. Krijg inzicht in waar uw kansen en risico’s liggen. En inzicht in hoe u effectief kunt bijsturen. Met ons advies bieden wij u dit inzicht in de volle breedte. 

Perspectief

De decentralisatie ondersteunt de doelstelling van de overheid om invulling te geven aan de veranderende maatschappij: van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Maar wat betekent dat voor uw visie op de toekomst? Welke rol wilt u hierin vervullen? Leidt deze rol tot nieuwe doelstellingen? En zo ja, welke aanpak past daarbij het beste? De nieuwe situatie vraagt om anders denken. Wij werken graag met pioniers die op zoek gaan naar samenwerking en een andere kijk op de zaak.

 

Is uw woningcorporatie klaar om op een transparante manier verantwoording af te leggen over haar prestaties en bestedingen? De aangescherpte en complexe wet- en regelgeving rondom maatschappelijke verantwoording heeft een stevige impact op woningcorporaties. De financiering staat onder druk, en tegelijkertijd is de legitimiteit van de sector steeds vaker bron van discussie. Naast lokaal bestuur en sociaal domein is advisering over de bedrijfsvoering van woningcorporaties één van de expertises van Adlasz. 

Samenwerken

Gelet op de actuele maatschappelijke uitdagingen is de noodzaak tot samenwerking in de publieke sector groter dan ooit. Nijpende vraagstukken op het gebied van de decentralisaties kunnen alleen worden opgelost als gemeenten, woningcorporaties en zorg en onderwijs elkaar weten te vinden. Om optimaal te profiteren van die samenwerking, ondersteunen wij u graag bij de opzet van een goede verbindings-strategie. Daarbij houden wij rekening met de doelstellingen en ambitie, de visie en de belangen zowel van uzelf als van uw samenwerkingspartner. Bovendien stemmen we werkprocessen en financiële zaken optimaal op elkaar af. Op die manier creëren wij samen met u de juiste voorwaarden om de verschillende organisaties in het sociaal domein vanuit één perspectief te laten samenwerken. 

Inzicht

Met name door de invoering van het integraal risicogericht toezicht op woningcorporaties zijn aanpassingen in uw bedrijfsvoering onvermijdelijk. U wordt verondersteld in control te zijn op het vlak van rechtmatigheid, financiële continuïteit, governance én integriteit. Om op al deze gebieden ‘in control’ te komen en te blijven is inzicht nodig in de kwaliteit van uw organisatie. Inzicht in waar uw kansen en risico’s liggen én inzicht in hoe u effectief kunt bijsturen. Het advies van Adlasz biedt u dit inzicht.

Perspectief

De strekking van de aangescherpte regelgeving is erop gericht dat vrijheden ingeperkt worden, er meer verantwoord wordt, er sprake is van transparantie en dat u zich beter kunt richten op uw kerntaak. Wat betekent dit voor uw visie en missie? De nieuwe situatie vraagt om anders denken. De discussie draait niet langer om de vraag ‘hoe voldoen wij aan de regels?’, maar om ‘wat is onze visie op dit onderwerp en hoe willen we daarmee omgaan?’. Ons advies biedt u het perspectief waarmee u heldere, gestructureerde en duurzame antwoorden vindt.

Het Rijk verschuift steeds meer taken richting gemeenten. Hiermee groeit het belang van de lokale democratie. Zaken worden geregeld ‘dicht bij’ de burger. Dat legt tegelijkertijd druk op de gemeentelijke organisaties. Hoe gaan we met die beleidsvrijheid om? Hoe kunnen we onze doelgroep (de burgers) het beste helpen? Er is volop ruimte voor eigen invulling. Maar er is ook een autonoom takenpakket waarvoor de nodige regels gelden. Als gevolg van deze ontwikkelingen klinkt ook de roep om transparantie en verantwoording over het gevoerde beleid steeds luider. Meer dan voorheen moeten gemeenten laten zien wat zij al dan niet bereikt hebben. Om dit kracht bij te zetten, is het Rijk voornemens het rechtmatigheidsoordeel onder verantwoordelijkheid van het college te brengen. De accountant ziet erop toe dat dit oordeel gefundeerd is.

Samenwerken

Gemeenten wisselen vaak zaken met elkaar uit, wel zo efficiënt! De vraag is of het ook effectief is? Elke gemeente heeft immers zo haar eigenheid. Vaak worden de ontwikkelde standaarden één op één toegepast op de lokale situatie. Dit leidt dan tot onwenselijke regels en richtlijnen die in veel gevallen ook niet bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen. Maatwerk is dus cruciaal. Moet elke gemeente dan maar zelf het wiel uitvinden om in control te komen? Nee, natuurlijk niet! De (regel)kaders zijn immers gelijk. Om die reden wil Adlasz samen met gemeenten en kennispartners invulling geven aan dit vraagstuk. Steeds met het doel om vanuit de generieke kaders de lokale accenten inzichtelijk te maken.

Inzicht

Of het nu gaat om het rechtmatigheidsoordeel, een in control-statement of risicomanagement- feitelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Kern van de oplossing is dat u redeneert vanuit de te bereiken (maatschappelijke) doelstellingen en de daarmee gepaard gaande risico’s. Aan de hand van die output richt u de organisatie in en regelt u de controlemechanismen. Klinkt simpel. Maar de praktijk van alledag is weerbarstiger. Waar beginnen we? Wie hebben we daarvoor nodig? Wat hebben we al in huis? Wat functioneert wel of niet en waarom? Kortom: inzicht is geboden! Ons (digitale) Handboek Gemeenten helpt u daarbij.

Perspectief

Samen met Adlasz creëert u inzicht, en zorgt u dat u klaar bent voor de toekomst. Wat is het lonkende perspectief? Hoe organiseren we dat? En welke hulpmiddelen zijn beschikbaar? Met het – digitaal onderhouden – Handboek bieden we u houvast voor de toekomst.

Onze diensten

Context

Overheid en bedrijfsleven hebben elkaar nodig om de gedachte achter de Participatiewet – een inclusieve arbeidsmarkt – te kunnen realiseren. Echter, een nadere analyse leert dat men elkaar “nog niet goed weet te vinden”. Dat komt enerzijds door wederzijds onbegrip, anderzijds door het wederzijdse wantrouwen. De vraag is hoe overheden onderling en bedrijfsleven elkaar dan wel kunnen vinden? Wat is daarvoor nodig? Met financiële ondersteuning van Instituut Gak is een uitgebreid praktisch onderzoek van twee jaar gedaan om te komen tot een nieuwe vorm van een Participatiebedrijf: een detacheringsfaciliteit voor de Participatiewet. Aanleiding hiertoe was een eerder uitgevoerd vooronderzoek waarbij een particulier initiatief, de sociale werkvoorziening en de Participatiewet nader zijn bekeken en met elkaar in verband zijn gebracht. Duidelijk is geworden dat die verschillende werelden elkaar nóg beter moeten leren kennen om te komen tot de wenselijke verbindingen.
Belangrijkste knelpunten die we zagen en waarop we met het onderzoek een antwoord zochten:
 • De huidige Wsw is met de bestaande infrastructuur veelal niet in staat de verwachte loonwaarde te realiseren. Wat zijn de alternatieven?
 • Het instrument loonkostensubsidie wordt vooralsnog beperkt ingezet. Hoe kan dit beter?
 • De samenwerking tussen gemeenten/gemeentelijke sociale diensten en het SW-bedrijf lijkt nog niet optimaal. De doelgroepen Wsw en Participatiewet worden nog zelden geïntegreerd. Waarom niet? Zijn de verschillen zo groot?
 • De noodzaak tot samenwerken met het bedrijfsleven wordt in algemene zin onderkend, maar komt nog niet echt van de grond. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de werkgeversdienstverlening vanuit de gemeente/het Werkbedrijf niet optimaal is. Waar ligt dat aan? Wat zijn de knelpunten en hoe kan het beter?
 • Gemeenten hebben vanuit de wet diverse mogelijkheden om aan te sluiten bij de lokale problematiek. Worden alle mogelijkheden optimaal benut? Welke rol ligt noodzakelijkerwijs bij de gemeente en welke rol kunnen de partners in de participatieketen op zich nemen?
 • De rol van het onderwijs. Denk aan zaken als het behalen van een startkwalificatie (VSO/PRO), maar ook aan de ‘managers van de toekomst’ (hbo-afgestudeerden) die mee gaan bouwen aan een duurzame – inclusieve - economie.

Het eindresultaat

De resultaten vallen uiteen in:
Indien u geïnteresseerd bent in het verloop van het project, klik dan hier.
 
TOOLS & PRODUCTEN

Competent en consistent aan de slag

Onze aanpak is nooit standaard. Want de situatie van elke opdrachtgever is anders. Toch beschikken we over een aantal instrumenten die het u en ons gemakkelijk maken om – samen met u - competent en consistent aan de slag te gaan met uw vraagstelling.

Checkpoint IC

Dankzij deze webbased applicatie krijgt u doeltreffende ondersteuning bij het vaststellen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, financieel beheer en organisatorische prestaties, inclusief de recht...
Meer

Dienstverleningsmodel integraal sociaal domein

Op een interactieve manier geeft u zelf invulling aan de inrichting van een integraal dienstverleningsmodel voor het sociaal domein. Wetten en procedures worden vervlochten tot één gehe...
Meer

SZ Kompas

Met deze webbased applicatie kunt u de geld- en klantstromen van de integrale doelgroep van de Participatiewet doorrekenen en meerdere scenario’s met elkaar vergelijken. ...
Meer

Beheersing beheerst

Met deze tool wordt u ondersteund voor de beheersing van uw organisatie. Redenerend vanuit de doelstellingen en de risico’s wordt de bedrijfsvoering in beeld gebracht en worden gerichte control...
Meer

DA-nalyse

In kort tijdsbestek analyseren wij de doelmatigheid van uw inkoopfunctie. ...
Meer

Stresstest QuickScan

Met deze tool heeft u snel inzicht in de leemtes van uw organisatie en daarmee gepaard gaande financiële risico’s....
Meer

Vangnetregeling

Gemeenten kunnen een Vangnetregeling aanvragen bij tekorten op de BUIG. Adlasz heeft veel ervaring in en succes bij de ondersteuning, onder meer met toepassing diverse analyse- en rekenmodellen. Met ...
Meer

Risicomanagement

Met een set aan doordachte vragenlijsten brengen wij met u de belangrijkste risico’s in beeld, uitgaande van uw doelstellingen en gericht op de inrichting van de bedrijfsvoering....
Meer

Loonwaarde-sturing

Met deze tool bent u in staat de loonwaarde van de Wsw-doelgroep volgens de uitgangspunten van de Participatiewet in beeld te brengen en geeft tevens inzicht in de verbetermogelijkheden....
Meer

Controller Assist

Heeft u behoefte aan een hoogwaardige controller voor een kortere periode, voor een project of voor de rol van concerncontrol? Adlasz levert u een controller op maat!...
Meer

'Hoe raakt onze interne beheersing in control'

Het is al enige tijd zichtbaar. De Rijksoverheid trekt zich meer en meer terug uit de sturende rol richting de lagere overheden. In plaats daarvan geeft het Rijk de kaders aan en laat de nadere invul...
Meer

Adlasz lanceert Jong Talent Programma

De economie trekt weer aan, burgers worden steeds mondiger, rijksoverheidstaken worden gedecentraliseerd. Er wordt kortom steeds meer gevraagd van uw gemeente en uw personeel. Daarnaast hebben ook kr...
Meer

Rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording komt er nu echt aan. Vanaf het verantwoordingsjaar 2021 moet het college van burgemeester en wethouders zich ‘verantwoorden’ omtrent het al dan niet recht...
Meer

Het bewijst dat onze aanpak werkt

Kritisch doorvragen én verbinden

Stichting Werkgevers Zuidoost-Brabant heeft half september 2015 een sectorplan ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Het plan bestaat uit een aantal projecten die moeten l...
Bekijk case

We hebben nu een goed totaalbeeld

Net als alle andere gemeenten staat ook de gemeente Schouwen-Duiveland (ruim 33.000 inwoners) voor de uitdaging de regie te nemen op het gebied van zorg, werk en welzijn. De gemeente wordt verantwoor...
Bekijk case

Transformatie vraagt om nieuwe formule

...
Bekijk case

Snel plan van aanpak na gedegen analyse

...
Bekijk case