Alle berichten

We delen graag

We delen graag
31 januari 2019

Wie bestuurt de gemeente eigenlijk?

Afgelopen week kondigde staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark, aan dat zij ‘ontstemd’ is dat gemeenten de ‘taaleis’ en de ‘tegenprestatie’ negeren. In een brief naar de Tweede Kamer schreef zij dat zij “bereid is om alle mogelijke middelen in te zetten om te zorgen dat de wet wordt uitgevoerd.”
 
Niet iedereen kan zich vinden in de bevindingen van de staatsecretaris. Wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar de uitleg die gemeenten geven voor het ‘negeren van de wet’, blijkt dat het allemaal niet zo zwart-wit is als Van Ark stelt. In mijn werk als junior consultant zie ik dat veel gemeenten actief kijken naar wat een inwoner kan. Dat is dan niet altijd werk, maar wel een andere maatschappelijk nuttige activiteit. Heel veel inwoners zijn namelijk bereid zich maatschappelijk in te zetten. Ook zonder de verplichte tegenprestatie.
Lees meer
24 januari 2019

Wet administratieve lastenvermindering Wmo en Jeugdhulp

De Eerste Kamer heeft de Wet administratieve lastenvermindering Wmo en Jeugdhulp aangenomen. Deze wet is onderdeel van het programma Ontregel de Zorg. Het lijkt mij dat daar geen extra wetten voor nodig zijn, als ik de geluiden hoor is de zorg al behoorlijk ontregeld. De overschrijdingen rijzen in elk geval overal de pan uit. 
 
Het idee
Met de introductie van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet werd een grote verant-woordelijkheid bij gemeenten neergelegd, uiteraard vergezeld door een budgetkorting. Gemeenten zouden immers de inwoners het best kennen en bij uitstek geschikt zijn maatwerk te leveren. In plaats van landelijke uitvoeringsvoorschriften kwam er beleidsvrijheid. Natuurlijk zou Den Haag Den Haag niet zijn als er niet toch links en rechts wat instituutjes en organisaties opgericht werden om de gemeenten en de zorg ‘te faciliteren’. Daarnaast had Den Haag alvast bedacht welke gemeenten met elkaar moesten samenwerken. Als we kijken naar de regioatlas (www.regioatlas.nl) is er niet heel erg gekeken naar welke gemeenten al met wie samenwerkte en veel vrijheid om zelf het samenwerkingsverband te kiezen was er ook niet.
Lees meer
17 januari 2019

Jeugdzorg, het voorspelbaar maken van de kosten

Op woensdag 13 februari vindt het RiskCongres Lokaal Bestuur plaats. Dit keer met als thema “Lokaal Bestuur aan het woord over het Sociaal Domein”. De lunchworkshop bij dit congres wordt verzorgd door Adlasz en zal gaan over de Jeugdzorg, met als titel “Jeugdzorg, het voorspelbaar maken van de kosten.” Overal in het land hebben gemeenten te maken met overschrijdingen van de budgetten Jeugdzorg. Het voorspellen van budgetuitputting is voor velen een black box. Hoe kun je zicht krijgen op inzicht? Adlasz heeft dat bij een aantal gemeenten al met succes gedaan en gaat met u die voorbeelden delen. Klik hier om verder te lezen.
 
Als klant van Adlasz krijgt u € 50 korting. Hiervoor dient u bij 'kortingscode' in het aanmeldingsformulier ' ADLASZ19' in te vullen. Klik hier om in te schrijven.
Lees meer
21 december 2018

Adlasz en Finance Ideas samen aan de slag met het thema control

Adlasz en Finance Ideas hebben de krachten gebundeld op het terrein van control en compliance. Samen gaan ze de komende jaren aan de slag om woningcorporaties te ondersteunen met de uitdagingen die de sector te wachten staat op het gebied van interne beheersing en de control functie.

Lees meer
17 december 2018

Jeugdzorg: Forward to the past? Nee, back to the future!

In 2015 is de grote decentralisatie in het sociaal domein ingevoerd, waar de Jeugdzorg een belangrijk onderdeel van is. De rijksoverheid was tot het inzicht gekomen dat de kosten van de zorg onbeheersbaar dreigden te worden en bedacht dat de gemeenten het allemaal vast beter konden regelen. Ja, het vertrouwen was zelfs zo groot dat alvast een deel van de enorme besparing die de gemeenten zouden gaan realiseren, ingeboekt werd. 
 
De gemeenten togen, zij het wat laat, vol energie aan het werk om ervoor te zorgen dat er niemand tussen wal en schip zou vallen. Natuurlijk waren er wat hobbeltjes zoals beprijzing en dergelijke maar vooruit. Laten we gewoon de systematiek van het Zorgkantoor voortzetten en de korting doorberekenen aan de zorginstellingen. Als we de transitie achter de rug hebben, gaan we eens flink innoveren.
Lees meer
8 november 2018

Onderzoek naar bereidheid werkgevers mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen

Een van de belangrijkste succesfactoren voor een inclusieve arbeidsmarkt is de opname capaciteit bij reguliere werkgevers. Om zicht te krijgen in de beweegredenen van werkgevers de doelgroep al dan niet te plaatsen, hebben wij een enquête ontwikkeld.
 
Wij stellen het op prijs als u als werkgever (ook een gemeente is werkgever!) deze enquête invult. Het kost u maximaal 10 minuten.
 
Alvast dank voor uw medewerking!
 
Lees meer
5 november 2018

Inclusief werken in de Zorg - uitdagingen en kansen

Dé uitdaging voor gemeenten, bedrijven en de zorg…… de arbeidsmarkt is krap, er is natuurlijke uitstroom en verloop en er komen steeds meer vacatures, hoe kunnen doelgroepen die nu nog (deels) langs de kant staan deel uit gaan en blijven uitmaken van de werkende samenleving? We hebben 1,7 miljoen mensen met een arbeidshandicap in Nederland. Een groot deel van deze groep is niet actief op de arbeidsmarkt. 
 
Van deze mensen heeft 14% een fysieke handicap, 7% heeft de diagnose adhd, 19% heeft een psychische aandoening en 39% heeft een verstandelijke beperking. De restgroep bestaat uit diverse diagnoses. De uitdaging is te kijken welke van deze mensen passen binnen de zorgsector, welke werkzaamheden zij goed kunnen uitvoeren en hoe de begeleiding en coaching op de werkvloer eruit gaat zien.
Lees meer
15 oktober 2018

Zoekt u jong universitair talent met een vernieuwende kijk op de publieke sector?

Bij Adlasz starten binnenkort twee consultants: Lotte (23 jaar) en Jaleesa (26 jaar). Twee ambitieuze professionals die de opleiding Master Organization Studies aan de Universiteit van Tilburg hebben afgerond. 
 
De ervaring en ambitie van Lotte liggen op het gebied van onderzoek, verbetertrajecten, beleidsformulering en analyse van beleid. Haar affiniteit ligt bij de onderwerpen leefomgeving en inwonersbetrokkenheid- en tevredenheid.
 
Jaleesa heeft al ervaring als procesmanager en teamleider en haar specialisaties zijn: verandermanagement, procesoptimalisatie, efficiency en kwaliteit. 
 
Onze young professionals starten op projectbasis of bijvoorbeeld in de vorm van een traineeship als ondersteuning bij onderzoek en analyse. Recent zijn via ons twee collega’s gestart met een traineeship bij gemeente Tilburg en bij GGD Hart van Brabant.
 
Wilt u ook jong talent inzetten op basis van een project of een traineeship?
 
Voor meer informatie zie www.adlasz.nl of neem contact op met onze collega Ariënne Heesters (06 - 1379 4069).
Lees meer
4 oktober 2018

Leren door te controLEREN

Laatst las ik een interessant artikel over hoe gemeenten met klachten omgaan. Of misschien beter gezegd: dat gemeenten niet goed met klachten omgaan. Deze constatering was gedaan door de Rotterdamse ombudsvrouw Anne Mieke Zwaneveld. De onderbouwing hiervoor vond zij in het gegeven dat maar weinig klagers het gevoel hebben dat de gemeente iets opsteekt van de klacht. Terwijl dat wel vaak een onderliggende wens is van klagers. Het algemene beeld bij de gemeentelijke klachtafhandeling is dat een klacht wordt gezien als een issue dat op zichzelf staat. Waar misschien de desbetreffende medewerker iets van kan leren, maar niet als een leermoment voor de organisatie. Kort samengevat werd in het artikel geconcludeerd: het potentiële leereffect van klachten blijft onbenut, door de manier waarop met klachten omgegaan wordt. 

Lees meer
26 juli 2018

Stage Cato Gehrels

Op dit moment heb ik net mijn stageperiode van vijf maanden twee keer per week stagelopen bij Adlasz afgerond. De laatste opdracht waar ik stage heb gelopen was bij Moveoo Roermond en daarvoor was ik stagiair bij adviseurs bij de gemeente Bodegraven en de gemeente Huizen. 
 
In Huizen vond ik het interessant om te zien dat de medewerkers van de interne controle de consultant als frisse wind in de organisatie zagen. De opdracht was om de interne controle op een nieuwe manier in te richten, zodat processen overzichtelijker en beter zouden lopen. Ik vond het mooi om dit proces van ups en downs in deze opdracht van dichtbij mee te krijgen en hierbij ondersteunende werkzaamheden uit te voeren. 
 
Ook in Bodegraven is het mooi om te zien dat de externe adviseur fungeert als frisse wind door de rol aan te nemen van iemand die meer overzicht creëert en medewerkers bewust maakt van processen die misschien anders beter kunnen. De toegevoegde waarde van de adviseur was hier vooral het ontrafelen van de betekenissen van de cijfertjes in het sociale domein, waar deze cijfers vandaan komen en waar ze toe leiden. Overzicht hebben is iets waar ik van nature naar streef dus zag ik het nut van de rol van de adviseur hierbij in. Door het meelopen met de adviseur zag ik dat door de juiste vragen te stellen, de medewerkers zelf meer en overzichtelijker informatie wilden vergaren.
Lees meer
16 juli 2018

Wetswijziging Compensatie transitievergoeding Wsw ers

Op maandag 10 juli jl. heeft de eerste kamer ingestemd met een wetswijziging rondom de transitievergoeding van Wsw’ers. Volgens de oude regeling konden werkgevers een herindicatie aanvragen wanneer een Wsw’er langer dan dertien weken ziek was. Wanneer uit deze herindicatie bleek dat de werknemer niet langer meer duurzaam inzetbaar was, dan kon de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen (art. 6 lid 2 Wsw). Bij de oude regeling had de werkgever in dit geval geen recht op een compensatie voor de transitievergoeding van de werknemer. Dit hield in dat de financiële vergoeding die een medewerker mee moet krijgen na ontslag, betaald moet worden door de werkgever. De werkgever had in dit geval geen recht op een compensatie vanuit de overheid. 
 
Het mislopen van de compensatie van de transitievergoeding resulteerde vaak in een economisch tactische keuze van de werkgever. Het was voor de werkgever goedkoper om de werknemer 104 weken in ziekteverzuim te houden omdat de werkgever dan wel recht had op een compensatie. Voor de Wsw-medewerker hield dit in dat deze medewerkers 91 weken lang onnodig veel administratieve werkzaamheden rondom zijn ziektemeldingen moest doen en in deze periode geen andere voorziening kon worden ingezet. 
Lees meer
5 juli 2018

Adlasz zomeruitje

Het jaarlijks Adlasz zomeruitje heeft afgelopen zaterdag plaatsgevonden bij Down Under in Nieuwegein. Zowel het personeel als hun gezin hebben genoten in het mooie recreatiepark met leuke activiteiten, zoals Roofvogel workshop, Voet golf en Reuzenspelen.
 
Lees meer
19 juni 2018

Samen Sterk SBS6

Roel Korsmit, partner bij Adlasz, geeft bij Samen Sterk SBS6 een blik op het sociaal domein van de toekomst. Gemeente Schouwen-Duiveland in de persoon van Cees van den Bos, wethouder, laat zien dat een duidelijke toekomstvisie en durf op korte termijn al mooie resultaten geeft.

Lees meer
14 juni 2018

PERSBERICHT: 'Ondernemen'

‘Samen Sterk’ hét televisieprogramma waarin we laten zien hoe we als land, als zorgverlener en als cliënt samen sterk kunnen staan. De uitzending van 16 juni ’18 staat in het teken van ‘Jeugd, Vrouw en Gezin’. We bezoeken diverse (zorg)instellingen en ondernemers die laten zien hoe zij op maat dienst verlenen. Een in het oog springende onderneming is Adlasz.

Lees meer
14 mei 2018

Finance Ideas en Adlasz samen aan de slag met het thema control

Finance Ideas en Adlasz hebben de krachten gebundeld op het terrein van control en compliance. Samen gaan ze de komende jaren aan de slag om woningcorporaties te ondersteunen met de uitdagingen die de sector te wachten staat op het gebied van interne beheersing en de control functie. Lees meer
Lees meer
16 april 2018

Symposium: Lol met control

Het implementeren van de Woningwet en de toenemende regeldruk staan al jaren centraal bij woningcorporaties. De invoering van marktwaarde en de discussies met accountants en toezichthouders, leggen veel druk op de interne organisatie. Tijd om inspiratie op te doen voor de toekomst!
 
Finance Ideas en Adlasz organiseren samen het symposium Lol met control op dinsdag 12 juni 2018, in The Colour Kitchen in Utrecht. Een middag waarbij we samen het glas zullen heffen op een (hopelijk) geslaagde jaarafsluiting, samen stoom af te blazen en we weer lol krijgen in het werk na deze drukke en hectische periode.
Lees meer
10 april 2018

VNG realisatiecongres: 'Back to the future - samen organiseren, samen realiseren'

Samen met zo’n 1.500 andere geïnteresseerden, was ook Adlasz aanwezig op het event. Aan de hand van presentaties, games en leveranciers met stands, werd een grote hoeveelheid kennis over onder andere blockchain gedeeld. Naast het enthousiasme over de mogelijkheden die er liggen, was er ook een stukje nuchterheid en realisme aanwezig. Wat kan er eigenlijk verwacht worden?
 
Blockchain gaat de dienstverlening van de gemeenten sneller, betrouwbaarder en een stuk goedkoper maken. Ondanks dat er bij de term blockchain nog vaak zal worden gedacht aan bitcoins, energie slurpende computers en fluctuerende koersen, is er steeds meer oog voor een nieuw perspectief. Op het VNG-congres werden de kansen van blockchain voor overheidsinstellingen simpel uitgelegd. Belangrijkste punt: blockchaintechnologie maakt vervalsing onmogelijk. Als blockchain zijn intrede doet binnen het publieke domein zullen veel administratieve en controlerende taken vervallen. Processen worden hierdoor veel sneller, effectiever en beheersbaarder. De burger profiteert!
 
Aan de andere kant betekent dat niet dat big data/blockchain/internet of things thema’s zijn waar gelijk mee aan de slag kan worden gegaan. Het zijn loze termen indien ze niet bijdragen aan oplossingen. Het top-down beslissen dat er ‘iets’ moet gebeuren op het gebied van data gedreven sturing of blockchain, leidt doorgaans tot niks. Digitalisering is niet een doel op zich en moet ondersteunend zijn aan de doelstellingen van de gemeente. Bottom-up is ook niet het perfecte antwoord; een digitale tool moet wel in lijn zijn met het beleid. Het organiseren van innovatie is een lastige klus.
Lees meer
14 maart 2018

Adlasz lanceert Jong Talent Programma

Omdat wij een jonge organisatie met groeiambitie zijn, hebben wij continu een groep bijna of net afgestudeerde Hbo’ers en Wo’ers in dienst. Om deze groep jonge professionals snel wegwijs te maken in het lokaal bestuur willen wij deze mensen samen met u in de praktijk opleiden. U krijgt op interim-basis een jonge hoogopgeleide tijdelijke medewerker waarmee u (tijdelijke) knelpunten in uw bedrijfsvoering kunt oplossen. Deze medewerker bieden wij aan tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Klik hier voor meer informatie.

Lees meer
12 maart 2018

Cao nekt Participatiewet

De Participatiewet kent een behoorlijke uitdaging. Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gaan zoveel mogelijk deel uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt, tegen een eerlijke beloning. Omdat een eerlijke beloning een nogal abstract begrip is, is het gelijk gesteld aan het Wettelijk Minimumloon. Voor die sectoren waarvoor een cao geldt, wordt de eerlijke beloning gebaseerd op de cao. Tot zover niets geks, toch?

Lees meer
1 maart 2018

Persbericht: Adlasz voor de slimme gemeente

Met trots hebben wij op 17 januari jl. het handboek Adlasz voor de slimme gemeente overhandigd aan de vice voorzitter van FAMO, Astrid van de Klift. In dit handboek zijn de visies van verschillende experts gepubliceerd. Klik hier voor het persbericht Adlasz voor de slimme gemeente.
Lees meer
21 februari 2018

Het Handboek 'Adlasz voor de slimme gemeente' is nu verkrijgbaar!

Op 17 januari jongstleden werd in het Provinciehuis Utrecht het eerste exemplaar van de ‘adlasz voor de slimme gemeente’ gelanceerd. Dit handboek 2018 voor de slimme gemeente omvat bijdragen van gerenommeerde specialisten uit  de sector van het lokaal bestuur. In het handboek vindt u niet alleen de theoretische achtergrond, maar de vertaalslag naar de praktijk wordt ook gemaakt, waardoor het echt een onmisbaar handboek is geworden voor de slimme gemeente! Lokaal bestuur is de verzamelnaam voor de gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en alle organisaties waarin gemeenten participeren, en zit het dichts bij de individuele burgers. Daarom is het belangrijk dat elke burger weet en kan weten welke activiteiten worden ondernomen en waarom. Met andere woorden in control zijn en in control blijven.
 
Alle artikelen en bijdragen zijn netjes en overzichtelijk met aparte kleuren ingedeeld in rubrieken en voorzien van nuttige illustraties en tabellen. Na het voorwoord van FAMO vindt u de rubrieken Governance en Control, Risicomanagement, Sociaal Domein en Financiën om af te sluiten met het interview met de gemeente Schouwen-Duiveland. Het is goed voor het functioneren van het lokaal bestuur in Nederland als de visies van verschillende experts worden gedeeld, zoals in dit boek. “Het delen van visies en ervaringen is immers slim. Slim omdat delen altijd goed is en omdat we met ons allen meer weten dan alleen”, aldus Piet Klop RA MGA, Partner van Public Values BV.
Lees meer
23 januari 2018

Startbijeenkomst project Loonwaardesturing

We zijn van start! Met veel enthousiasme van zowel de pilotorganisaties, de experts, Instituut Gak en uiteraard van Adlasz is de eerste stap gezet in het project Loonwaardesturing. Uitdagend project voor de komende twee jaar. Wilt u meer weten? Bezoek dan onze pagina over dit project.

Lees meer
19 januari 2018

RiskCongres Lokaal Bestuur

Woensdag 17 januari jl. was het zover, het allereerste RiskCongres Lokaal Bestuur. Een goed en drukbezocht congres waarin vanuit verschillende invalshoeken de risico’s voor het lokaal bestuur belicht werden. Het lokaal bestuur heeft te maken met een geheel eigen dynamiek met een grote verscheidenheid aan risico’s. Bij veel grote projecten spelen de nodige politieke en beheersingsrisico’s. De ontwikkelingen in de omgeving spelen daarbij ook nog een grote rol. Denk aan klimaatverandering, technologische ontwikkelingen (zoals blockchain), waterbeheersing om er zo maar een paar te noemen. Ook de rol van de mondiger wordende burger met hun wensen voor transparantie stellen eisen aan het lokaal bestuur in het algemeen en de gemeente in het bijzonder. Waar worden de publieke middelen aan besteed? Worden de beloofde doelen gerealiseerd? De meest recente ontwikkelingen zijn die op het gebied van de privacy, de AVG. De impact voor het lokaal bestuur is enorm! Kortom een middag waarin veel aan bod is gekomen. Het sluitstuk en wat ons betreft het ‘moment suprême’ was de uitreiking van ons handboek “Adlasz voor de slimme gemeente” aan de voorzitter van FAMO, Astrid van de Klift. Een handboek waaraan we met veel plezier en in samenwerking met een groot aantal medeauteurs de afgelopen periode hebben gewerkt. Dank aan allen die dit pronkstuk mede mogelijk hebben gemaakt. Mocht u interesse hebben in het handboek klik dan hier voor meer informatie. Klik hier voor een uitgebreid verslag van het RiskCongres Lokaal Bestuur.
Lees meer
28 december 2017

RiskCongres Lokaal Bestuur op 17 januari aanstaande

Tijdens het komende RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis Utrecht zal voor iedere bezoekers het handboek voor de slimme gemeente klaar liggen. Het handboek, dat onder de naam “Adlasz voor de slimme gemeente” zal verschijnen omvat een gedegen verzameling van artikelen en praktijkcases over hoe het Lokaal Bestuur beter in control komt en blijft. Reden te meer om u in te schrijven voor het RiskCongres Lokaal Bestuur op 17 januari aanstaande dan kunt u gratis dit handboek ter waarde van € 49.50 meenemen na afloop van het Congres. Klik hier voor meer informatie. 

Lees meer
21 december 2017

Experimenteren met loonwaarde

Weer een mooie klus voor Adlasz! We zijn er trots op dat instituut Gak Adlasz en een drietal organisaties wil ondersteunen bij het experimenteren met een praktische invulling van de Participatiewet! We zijn ook trots op de experts die met ons gaan meekijken!
Lees meer
23 november 2017

Testimonial Huizen

Het SZ Kompas is een essentieel hulpmiddel om in control te komen in het participatiedomein. Zicht op kosten en resultaten zijn daarbij kernwoorden. De directeur van de gemeente Huizen vertelt over zijn ervaringen met het gebruik van het SZ Kompas. Hij gaat in op de wijze waarop de gemeente het SZ Kompas gebruikt, de toegevoegde waarde die hij ervaart voor de gemeente en de aandachtspunten die hij wil meegeven voor toekomstige gebruikers.

Lees meer
12 oktober 2017

Bent u al op weg naar uw 'Collegeverklaring'?

Op 14 november en 23 november organiseert Adlasz, in samenwerking met Q-Concepts en Stolwijk Kelderman een nieuwe Q-pe Academy. Wij hebben een samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kunt u onze bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.”

Lees meer
6 oktober 2017

Vernieuwde website van SZ Kompas

Bekijk de nieuwe website van onze tool SZ Kompas. Het SZ Kompas helpt u in control te komen en te blijven. Het SZ Kompas brengt op een eenvoudige wijze onder meer de uitstroom, uitkeringskosten, gerealiseerde loonwaarde, kosten van re-integratie en de benodigde formatie in beeld. http://www.szkompas.nl/

Lees meer
20 september 2017

RiskCongres Lokaal Bestuur met als

Nederland telt in totaal 388 gemeenten. Deze zijn allemaal in zekere zin met elkaar vergelijkbaar, maar hebben nu veel meer taken dan in het verleden. Uiteraard zijn er verschillen tussen de gemeenten qua omvang en aard van de vraagstukken. Een kleine gemeente in de regio Drenthe heeft andere vraagstukken dan Rotterdam om maar eens een voorbeeld te noemen. Er zijn echter ook veel parallellen. De meeste vraagstukken zijn bij bijna alle gemeenten op hoofdlijnen vergelijkbaar. Gemeenten zijn in die zin dan in feite collega’s, want zij worden allemaal gefinancierd vanuit publieke middelen.
Lees meer
3 augustus 2017

Zweten (van) al dat meten...?

Hoe creëert Adlasz inspiratie binnen het Sociaal Domein?

Adlasz helpt je graag (krachtig, flexibel, betrouwbaar en met oog voor finesse) aan een stevig advies m.b.t. bijvoorbeeld de vangnetuitkering Participatiewet.

Maar hoe krijg je nu inspiratie van transpiratie? Elke inspanning kost voorbereiding, een juiste aanpak en goede timing en dat met de juiste tools. Maar krijg je daar nu inspiratie van? Tuurlijk! Onlangs heb ik niet geheel onverdienstelijk meegedaan aan een triatlon. Ik stelde mezelf een doel, heb mijn geplande voorbereiding doorlopen en kwam met de juiste materialen aan de start. Ik zie een parallel tussen een consultant en een triatleet! Voor deze sport heb je core stability nodig. Dit betekent dat de triatleet over een stevig, flexibel & vaardig lichaam dient te beschikken. De triatlon bestaat uit 3 onderdelen, waarbij je de onderdelen dient af te leggen in zo kort mogelijke tijd. De drie onderdelen staan in verbinding tot elkaar, maar afzonderlijk vergen ze toch een net wat andere techniek, kracht of flexibiliteit in benadering. Afzonderlijk een goede prestatie per onderdeel neerzetten en als geheel een doeltijd met korte wisseltijden tussen de verschillende disciplines. Dit weerspiegelt dan ook de kernkwaliteiten van de medewerkers van Adlasz.

Lees meer
18 juli 2017

Summer Seminar (Social) media en reputatie

Gemeenten zijn transparant en leggen verantwoording af over hun doen en laten. Hierbij staat centraal of en hoe de doelstellingen worden bereikt. Risicomanagement en interne beheersing zijn voor gemeenten hierbij cruciaal. Checkpoint-IC levert hiervoor al circa 10 jaar een praktisch toepasbare tool die bij tientallen gemeenten naar tevredenheid wordt gebruikt. Voor de inhoudelijke expertise werkt Checkpoint-IC nauw samen met Adlasz adviseurs voor het lokaal bestuur.

Vanuit de gemeenten is de vraag gekomen om het onderwerp “(Social) media en reputatie” te bespreken. Wij organiseren daarom op 31 juli in gemeentehuis Krimpenerwaard, Alingersteeg 2 in Bergambacht een summer seminar.

Lees meer
10 juli 2017

Waarom betalen de gemeenten niet?

Dat is nog eens een goede vraag. Waarom betalen die gemeenten niet gewoon? Zij zijn toch verantwoordelijk?

Nu krijgen we bij Adlasz deze vraag wel vaker, maar in dit geval ging het over de arbeidsmarkt. Een organisatie wil een project starten om instroom in de bijstand te voorkomen (preventie). Tja. Goede vraag? Nou, dan moeten we eerst even kijken hoe we het in Nederland hebben geregeld.

Lees meer
1 juni 2017

Voor wie doe jij het eigenlijk?

Eind vorig jaar lanceerde SIRE de campagne “voor wie doe jij het eigenlijk?”. Een campagne met als doel een maatschappelijk debat op gang te brengen over de vraag: waarom doe je de dingen die je doet? Een boeiend onderwerp.

Lees meer
11 mei 2017

Business cafe Adlasz - Asset Economics

We kijken terug op geslaagde avond! Studievereniging Asset | Economics van de Tilburg University heeft in samenwerking met Adlasz op donderdagavond 11 mei een Business Café georganiseerd.

Na een spannende pubquiz heeft Adlasz een bedrijfspresentatie gehouden en was er ruime gelegenheid om alle vragen van de studenten te beantwoorden. Aansluitend hebben we onder het genot van een drankje kunnen doorpraten en netwerken op de borrel. Een uitstekende gelegenheid om op ontspannen wijze kennis te maken met Adlasz.

Lees meer
11 mei 2017

Veel gemeenten komen voor 2016 tekort op de BUIG. Uw gemeente ook?

Uit een analyse van Divosa en het ministerie van SZW is gebleken dat 8 op de 10 gemeenten in 2016 een tekort hadden op het (BUIG) budget waarmee zij de bijstandsuitkeringen betalen. Landelijk gezien was het tekort 332 miljoen euro. Daarmee is er al drie jaar op rij een tekort op het bijstandsbudget. Uit nadere analyse blijkt dat circa 60% van de gemeenten over 2016 een tekort van meer dan 5% heeft. In dat geval is een beroep op de vangnetuitkering Participatiewet mogelijk.

Lees meer
10 mei 2017

Meer dan 50 tinten grijs

De “verstikkende jungle van regels en controles breidt zich steeds verder uit” binnen gemeenteland. Mijn collega Roel van den Bersselaar schreef op 21 februari jongstleden een blog over dit fenomeen (Vertrouwen is goed, maar controleren is beter? Echt?). Toch lukt het gemeenten ook - ondanks de jungle van regels en controles - rond de regels en controles heen te organiseren. Dit gebeurt naar mijn idee doorgaans niet met opzet, maar zonder dat men het in de gaten heeft. Een mooi voorbeeld hiervan is de subsidieverstrekking. 

Lees meer
5 mei 2017

RiskCongresPublicValues

Op 6 april jl. vond het eerste RiskCongresPublicValues plaats in het Meeting Center van New Babylon in Den Haag. Het was een geslaagd congres met bijna 150 professionals uit de publieke sector. Adlasz en Checkpoint waren partner van het RiskCongres. Roel Korsmit van Adlasz verzorgde een workshop over de risico’s in het sociaal domein en het belang van interne controle. De workshop was goed bezocht en de reacties waren enthousiast. 

Bekijk hieronder het filmpje en de foto’s van het congres. Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact met ons op.

Lees meer
21 april 2017

Op naar een geslaagde Adlasz-dag

De Adlasz-dag is goed begonnen met een heerlijk ontbijt. Vanuit alle hoeken van het land komen Adlasz-ers vandaag bijeen om kennis op te doen, ervaringen te delen en natuurlijk gezellig bij te praten.

Lees meer
10 april 2017

Advertorial Schulinck - Checkpoint-IC

Lees meer
4 april 2017

SW-sector: onbekend, onbegrepen, onbemind?

De Sociale Werkvoorziening is, zover mij bekend, ooit opgericht met het nobele doel oorlogsgehandicapten van aangepast werk te voorzien. Die doelstelling is van lieverlee veranderd naar het aan mensen met een arbeidshandicap aanbieden van een zo regulier mogelijke, aan de arbeidshandicap aangepaste werkplek. Daarna is de doelstelling nog wat veranderd, waarbij de nadruk meer komt te liggen op het begeleiden van mensen vanuit de sociale werkvoorziening naar ‘regulier’ werk, wat dat dan ook mag zijn. De mensen die die stap niet (helemaal) kunnen maken, kunnen door middel van detachering of begeleid werken toch bij een reguliere werkgever aan de slag. Tot zover de doelstelling.

Lees meer
30 maart 2017

Gebruikersbijeenkomsten Checkpoint-IC

Checkpoint-IC organiseert een 5-tal bijeenkomsten voor haar klanten. Checkpoint-IC volgt de ontwikkelingen op het gebied van de interne controle/interne beheersing op de voet. Dit heeft onder andere toe geleid dat er een compleet nieuwe module is toegevoegd: Beheersing Beheerst. Daarnaast heeft de oude vertrouwde versie een upgrade ondergaan. Deze ontwikkelingen worden tijdens deze bijeenkomsten toegelicht. Tegelijkertijd kunnen klanten met elkaar in gesprek gaan over de actuele zaken, ontwikkelingen en eisen omtrent de tool.

Lees meer
20 maart 2017

Cijferbrij

Nederland blij, de werkloosheid daalt! Volgens het CBS zit 5,3% van de beroepsbevolking zonder werk, ongeveer 480.000 mensen op een beroepsbevolking van 9 miljoen. Toch? Of toch niet?

Het is maar wat je gelooft. Vraag het een kabinet in verkiezingstijd en het zijn er 480.000, misschien wel minder als je de “frictiewerkloosheid” niet meetelt. Frictiewerkloosheid is de periode zonder werk tussen 2 banen in. Vraag het de gemeente en die zal iets heel anders zeggen. Of vraag het aan het gevangeniswezen. Of aan de dagbestedingsorganisaties. Dan ziet het plaatje er heel anders uit: 

Lees meer
8 maart 2017

OK, een voorbeeldje hoe het anders kan.

De vorige keer heb ik een blog geschreven over een ontwikkeling die ik heel voorzichtig zie opkomen. Ik heb een paar vragen gekregen of ik dan voorbeelden kan noemen van die opkomst. Er zijn er gelukkig meerdere, maar voor mij springt er eentje bovenuit.

Laten we eens een voorbeeld pakken dat niet zo heel ver van ons af ligt. Ik denk dan aan de aanleg en onderhoud van wegen. In heel veel gemeenten wordt dat werk nog traditioneel uitbesteed. Dat betekent dat de gemeente een bestek opstelt met eisen, te gebruiken materialen, hoeveelheden etc. Vervolgens mogen aannemers daarop inschrijven en wordt gekeken naar de aannemer die het bestek het goedkoopst kan realiseren. Wat is het resultaat? Een wirwar aan aanbestedingen, contractvormen, contracten en ander gedoe. Ontzettend leuk voor inkopers en inkooporganisaties. Aanbieders worden erg slim in het zoeken naar lacunes in de bestekken zodat er meerwerk gerekend kan worden en zodoende toch een redelijke marge op een werk gerealiseerd kan worden. Gemeenten worden steeds slimmer in het maken van bestekken en het dichten van lacunes, wat de aanbieders weer aanspoort lacunes te zoeken… Ik denk dat het beeld van de hond die achter zijn eigen staart aan rent wel duidelijk is?

Lees meer
21 februari 2017

Vertrouwen is goed, maar controleren is beter? Echt?

Boekhoudschandalen, de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, ze hebben één ding gemeen. Het oerwoud aan regels en controles in ons land werd nog verder uitgebreid. Dat oerwoud strekt zich uit over alle aspecten van de samenleving. Mensen met een uitkering moeten aan zoveel regels voldoen, dat ze heel voorzichtig zijn geworden om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te gaan doen. Accountants krijgen vanuit de toezichthouders zoveel eisen en regels opgelegd dat ze meer tijd kwijt zijn aan het vervolmaken van het dossier dan aan het uitvoeren van controlewerkzaamheden. De regering geeft de gemeenten meer ruimte om eigen beleid te maken en uit te voeren in het sociaal domein, maar de eerste aanvullende regelingen (beschut werk) die de vrijheid weer beperken zijn alweer ingevoerd.  

Lees meer
16 februari 2017

RiskCongresPublicValues 2017

Het eerste RiskCongresPublicValues zal op donderdag 6 april aanstaande plaatsvinden in het conferentiecentrum New Babylon in Den Haag. RiskComplianceTV zal daarbij ook aanwezig zijn.

Lees meer
9 februari 2017

Adlasz en Stolwijk Kelderman lanceren samen een nieuw concept voor controle gemeentecijfers

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten (Doetinchem/Zevenaar/Nijmegen) gaat nauw samenwerken met adviesbureau Adlasz uit Tilburg. Doel is om samen een innovatief en kwalitatief hoogstaand advies- en controletraject te bieden aan gemeenten. Veel gemeenten komen de laatste maanden zonder accountant te zitten, omdat de grotere accountants- en advieskantoren zich terugtrekken uit de publieke sector.

Lees meer
19 mei 2016

Geslaagd jubileumsymposium Adlasz

Sprekers die aan het denken zetten, volop mogelijkheden om mee te praten en een flitsende en humoristische kennisquiz tot besluit. Het jubileumsymposium van Adlasz op donderdag 19 mei mag zeker geslaagd worden genoemd. Informatief, interessant en interactief concludeerden veel deelnemers na afloop. Het antwoord op de kernvraag ‘Op koers in het sociaal domein?’ bleek genuanceerd. We zijn misschien wel op koers, maar er is nog een flinke weg te gaan om de doelstellingen te bereiken.

Lees meer
2 december 2015

Adlasz al bijna vijf jaar actief in sociaal domein en publieke sector

De oprichters/partners van Adlasz delen een gemeenschappelijke voorgeschiedenis: ze werkten alle vier bij een groot accountantskantoor. Maar ze wilden alle vier meer. “We zaten daar erg sterk op controle en beheersing. We verzorgden bij opdrachtgevers externe audits die nog zwaarder waren dan die van externe toezichthouders. Dat leverde veel dossiers en gegevens op, maar je had niet altijd het idee dat het de opdrachtgever verder hielp”, zegt Roel Korsmit. “We wilden veel meer met de opdrachtgever bezig zijn, weten waar zijn behoeften en knelpunten liggen, samen naar oplossingen zoeken. Nu hebben we dat geformuleerd als: samenwerken aan inzicht en perspectief”, vult Aad Scheepers aan. De vier accountants staken de koppen bij elkaar en dat leidde tot de oprichting van Adlasz in maart 2011. Een jong bedrijf dus nog, maar met een schat aan ervaring in de publieke sector en het sociaal domein.

Lees meer
1 december 2015

Ontwikkeling Module 'Zicht op'

Voor gemeenten is de bedrijfsvoering binnen het sociale domein van cruciaal belang. Checkpoint IC ontwikkelde samen met Schulinck de module ‘Zicht op’ voor een snel inzicht in eventuele risico’s.

Lees meer
1 december 2015

Transitie geslaagd, transformatie niet

De ingrijpende decentralisatie van beleidsgebieden als (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie, is als transitie geslaagd, maar een echte transformatie is het nog niet.

Lees meer
18 november 2015

Strategische alliantie Adlasz en Vanberkel Professionals

Adlasz heeft een strategische alliantie gesloten met Vanberkel Professionals. We helpen hiermee onze opdrachtgevers in de wereld van lokale overheid en sociale zekerheid nog beter en sneller vooruit.

Lees meer